с/к Модернізація в світі: європейський та азійський варіанти - 4 курс "Європейські студії".

Написати рецензію та підготуватися до обговорення:

 

Ганди - Путь Махатмы

https://www.youtube.com/watch?v=8gHFtO_HR0M

 Тираны ХХ века! Пол Пот Величайшие злодеи мира Дискавери документальные фильмы

https://www.youtube.com/watch?v=0AaG2sDchYg

 Мао Цзедун

https://www.youtube.com/watch?v=CC5mxivPWQs&t=9s

 

Структура методики історичного дослідження.

Місце і роль методів в історичному пізнанні. Значення філософських методів для історичної науки. Специфіка застосування загальнонаукових методів в історичній науці. Методи історичного дослідження як способи вирішення окремих науково-дослідних завдань.1) Основні історичні методи: історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-системний, історико-динамічний.2) Критерії виділення спеціально-історичних методів: Методи історичного дослідження, розроблені в рамках спеціальних історичних дисциплін (історіографія, джерелознавство, археологія, етнографія, архівознавство). 3)Міждисциплінарність як характерна риса сучасних методів історичного дослідження (усна історія, історична антропологія, психоісторія , кліометріка).

Література:

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учебное пособие. Киев, 2002.

Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. Луцьк, 1998.

Зашкільняк Л. Методологія від давнини до сучасності. Львів, 1999.

Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. Львів, 1996.

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 2006.

Методологические проблемы истории. Учебное пособие для студентов вузов. / под общ. ред. В. Н. Сидорцова . Минск, 2006.

Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв.ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014.

Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2014

Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007

 

Концептуальні засади сучасних макроісторичних досліджень.  

1)Світ-системний підхід. Концепція світів-економік Ф. Броделя. як досвід побудови глобальної історії. І.Валлерстайн та його досвід побудови глобальної історії Критерії мирсистемного аналізу А. Р. Франк та методологічна особливість його Світ-Системного підходу.

2.)Модернізаційні концепції . Становлення теорії модернізації в 1950-1960-ті рр.. та ідея конвергенції. Три ешелони модернізації. Обґрунтування в європейській науці тези про специфіку східної модернізації як неорганічного варіанту. Розробка у другій частині 80-х рр. Концепції «модернізації в обхід модерніті» Ш.Ейзенштадт, Абдель-Малек.

3)Цивілізаційна теорія.. Історико-цивілізаційна концепція А.Дж.Тойнбі. Теорія соціокультурної динаміки цивілізацій П. Сорокіна. Еволюція ідейно-теоретичних поглядів А.Дж.Тойнбі в 60-70-ті роки. Світ цивілізацій С.П.Гантінктона. Загальні принципи сучасної цивілізаційної концепції.

 

Література:

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація. Київ, 1995-1998. Т.1-3.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория

будущего. 2006.

Гантінктон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку.-Львів:Кальварія,2006.

   Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток   людства. Київ, 1996.

Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. М., 2012.

Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К.,2002.

Сравнительное изучене цивилизаций:Хрестоматия:Учеб. Пособие для студетов вузов/Сост.,и вступ. ст. Б.С.Ерасов.-М.:Аспект Пресс,1999.

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. - М., 1995.

Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. - В 2-х т. - К.: Основи, 1995.

Франк А.Г. Азия проходит полный круг – с Китаем как «Срединным государством»…/Цивилизация. Вып.5.-М.-2002.-С192-202.

Франк Андре Гундер Джиллс Барри К. Пять тысячлет мировой системы в теории и практике ( перевод Евтушенко С.А. и Жигжитова С.В.) http://www.worldpolit.rn/index.php?option=com content&task=view&id=78&Itemid=40.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни. /Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко и др. Под. Ред.Ю.Н. Пахомова.-К.:Наук. Думка.2002.

Эйзенштадт Шмуель , Вольфганг Шлюхтер. Пути к различным вариантам ранней современности: сравнительный обзор. // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Выпуск 1. – Харьков: Константа, 2003. – 189–202 с.

Eisenstadt S. N. Multiple modernities Daedalus; Winter 2000; 129, 1; Research Library Core http://www.havenscenter.org/files/Eisenstadt2000_MultipleModernities.pdf