ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «МУЗЕЄЗНАВСТВО»

 

Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна

 

 1. Об’єкт, предмет, структура музеєзнавства. Базові поняття музеєзнавства.
 2. Історія становлення музеєзнавства як наукової дисципліни.
 3. Основні концепції визначення предмету музеєзнавства.
 4. Музеєзнавство у системі наук. Міждисциплінарний характер зв’язків музеєзнавства з іншими науковими дисциплінами.
 5. Методи музеєзнавства як специфічна система.
 6. Головні напрями теоретичного музеєзнавства.
 7. Прикладне музеєзнавство. 
 8. Моделі класифікації музеїв.
 9. Функції і напрями діяльності музеїв.
 10. Музейний менеджмент.

Література

 

 1. Закон«Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25.
 2. Закон«Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39.
 3. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» № 580/2015.
 4. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з німецької. – Львів, 2005.
 5. Маньковська Р. Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування // Краєзнавство. – 2099. – № 3
 6. Гураль Р. І. Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв // Роль музеїв у культурному просторі України і світу. Вип. 11. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 582 – 586.

 

Тема 2. Історія музейної справи. Знакові та оригінальні музеї світу

 

 1. Етимологія терміну «музей».
 2. Домузейне збиральництво. Використання предметів домузейних колекцій. Мотивація збирання протомузейних колекцій.
 3. Художнє колекціонування та перші музеї Європи (XVI – XVII ст.). Виникнення перших наукових музеїв як систем збереження стародавніх артефактів.
 4. Музейна справа у XVIII – першій половині ХІХ ст. 
 5. Музейна справа у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Музей і науково-технічний прогрес. Поглиблення спеціалізації музеїв.
 6. Нові тенденції у розвитку музейної справи у ХХ ст. 
 7. Музейна справа на початку ХХІ ст. Діяльність міжнародних музейних організацій. 
 8. Розвиток та діяльність головних музеїв світу сьогодні.

 

Література

 

 1. Великие музеи мира: Серия в 30 т. – Харьков: Глобус, 2012 (за вибором).
 2. Великие музеи мира: Серия в 32 т. – Київ: Новий друк, 2011 (за вибором).
 3. История зарубежного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1980.
 4. Лысикова О. В. Музеи мира: Учебное пособие. – М., 2002.
 5. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003.

 

Тема 3. Розвиток музейної справи в СРСР, УРСР та сучасній Україні

 

 1. Музеї в СРСР: законодавче поле та ідеологічні функції. Періоди розвитку музейної справи в Радянському Союзі.
 2. Особливості розвитку музейної справи на теренах України.
 3. УРСР як республіка музеїв. Київський та Переяслав-Хмельницький музейні ареали.
 4. Реорганізація музейної мережі в сучасній Україні. Модернізація «старих» та створення нових музейних комплексів.
 5. Сучасне музейне законодавство України. 
 6. Виникнення і діяльність перших музеїв в Одесі. Головні музеї Одеси, їх типи та специфіка.
 7. Характеристика основних музеїв Одеської області.

 

Література

 

 1. Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об охране и использовании памятников истории и культуры». – М., 1976.
 2. Закон«Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39.
 3. Булоній І. Т., Явтушенко І. Г. Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми. – Київ, 1979.
 4. Маньковська Р.В. Музеї України в інформаційному просторі: досвід та перспективи // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 11. – К., 2000. – С. 214 – 221.
 5. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.: Зб. наук. пр. / за ред. М. Селівачова. – Київ, 2004.
 6. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – Київ, 1999.
 7. Музейний простір України [Електронний ресурс] На серверу “Музейний портал України”[on-line]. Режим доступу: http://www.ukrmuseum.org.ua
 8. Омельченко Ю. А.– № 3. – С. 122-128.
 9. Скрипник Г. А.
 10. Ткаченко М. І. Музейні скарби України під час Другої світової війни: евакуація на Схід // Київська старовина. – 1995. – № 3. – С. 31-38.

 

Тема 4. Науково-фондова робота музеїв

 

 • 1. Науково-дослідна робота музеїв.
 • 2. Музейний предмет як основа музейної комунікації та його властивості.
 • 3. Класифікація музейних предметів, їхня атрибуція та інтерпретація. 
 • 4. Основи наукової методики комплектування фондів: послідовність організації та джерела комплектування фондів. Структура фондів музею. Нематеріальні об’єкти спадщини у музеях.
 • 5. Загальна характеристика методики комплектування фондів історичних музеїв. 
 • 6. Поняття: «музейні фонди», «музейне зібрання», «музейна колекція».
 • 7. Облік музейних фондів і облікова документація. Юридична охорона музейних фондів та її суть. 
 • 8. Наукова каталогізація музейних фондів. Наукова інвентаризація музейних предметів. 
 • 9. Планування та організація роботи з комплектування фондів музеїв історичного профілю: археологічних, історичних, етнографічних музеїв й історичних відділів краєзнавчих музеїв.
 • 10. Поняття «режим зберігання фондів» і його складові. Система зберігання музейних фондів. 

 

Література

 

1.Закон«Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25.

2.Гнездовский М. Профиль музея // Советский музей. – 1985. – № 5.

3.Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб., 2001.

4.Ноль Л. Я. Компьютерные технологи в музее. – М., 1999.

5.Основи музеєзнавства: навчальний посібник / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук. – Львів, 2006.

6.Руденко С. Б. Музейна пам’ятка : соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей. – Київ, 2012.7.Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003). – Одеса, 2010.

 

 

Тема 5. Культурно-просвітницька діяльність музеїв. Музейна експозиція та методи її створення

 

1. Види і форми культурно-просвітницької та навчально-виховної роботи у музеї. 

2. Музейна комунікація і проблема її ефективності. Нові сфери музейної комунікації. 

3. Наукове проектування музейної експозиції та його етапи. Поняття «музейна експозиція», «музейний експонат», «експозиційні матеріали», «експозиційний зал». 

4. Методи і принципи побудови експозиції, експозиційні прийоми. Особливості створення експозицій різних груп музеїв історичного профілю. 

5. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції. Виставка як першій етап формування нового музею.

6. Музейна педагогіка як наукова дисципліна. Музейна педагогіка і освітня специфіка музею. 

7. Соціальні функції музею історичного профілю. 

8. Модель створення музейної експозиції шкільного музею. Урок історії в контексті музейної експозиції. 

9. Екскурсійна робота в музеї. Методи, форми, види екскурсій.

 

Література

 1. Ганнусенко H. I. Проектування шкільної музейної експозиції // Залучення учнівської молоді до вивчення i збереження пам’яток історії та культури рідного краю. – К., 1990. – С. 23-30.
 2. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. посіб. / Федорченко В. К., Костюкова О. М. – Київ, 2004.
 3. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство – архитектура – дизайн. Тенденции формирования. – М., 2000.
 4. Музей будущего: Информационные технологии и культурное наследие [Электронный ресурс] На сервере ИИАТ [on-line]. Режим доступа: http://www.future.museum.ru
 5. Музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции: Сб. науч. тр. РИК. – М., 1997.
 6. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Посібник / Під ред.: В. Великочого, Н. Гасюк. – Івано-Франківськ: Плай, 2005.
 7. Федорченко В. К, Костюкова О. М., Дьорова Т. А. та ін. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. посіб. – Київ, 2004.
 8. Якубовський В. І. Музеєзнавство: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кам’янець-Подільський, 2012.